Hohohi.net

Trần Hồi

Trần Hồi
Ngày 30/01/2020 Vào lúc 15 giờ.

j

Ăn mừng thành công cũng tốt, nhưng quan trọng hơn là phải biết chú ý đến những bài học của sự thất bại.

- Ẩn danh -